از اینجا بارگیری کنید

FeatureCreepMC برای نسخه های مختلف Minecraft وجود دارد. شما می توانید Minecraft Version و ModLoader خود را انتخاب کنید.

نسخه پشتیبانی گسترده (ESR) ساختهای پیشنهادی است. اینها پایدارترین سازه ها برای اکثر بسته ها و سرورها پیشنهاد می شوند.

Nightly Builds ساختمانی ناپایدار است ، از بیشترین ویژگی های بارز برخوردار است ، اما اغلب ناسازگارتر هستند ، بافت کمتری دارند ، اشکالات بیشتری دارند و از نظر کامل و صیقل کمتر هستند. این موارد برای افرادی پیشنهاد می شود که بیشترین ویژگی های برجسته را قبل از دیگران می خواهند. 3،0 نسخه شبانه 1 خواهد بود

Forge (Forge-Old) در حال حاضر تنها بارگذارنده mod است. ما قصد داریم در FeatureCreepMC 4.0 به LitLauncher مهاجرت کنیم.